Jménem krajské rady dávám na vědomí, že počínaje dnešním dnem je možné žádat o finanční příspěvek pro nové oddíly a družiny.
KRJ má ve svém rozpočtu vyhrazenu část prostředků právě pro podporu rozšiřování skautingu do nových míst (myšleno obcí a měst, kde skauting nebyl).

Pro podání žádosti použijte tento formulář. Vyplněný jej zašlete nejpozději do 28. 5. 2015 na adresu podatelna@junak-jmk.cz.
Schválení přidělených prostředků proběhne na červnové KRJ, 1. 6. 2015.

Pravidla:
Žádat mohou střediska v JMK TGM, které založila nový oddíl nebo družinu
v sídle, kde v posledních 5 letech skauting nebyl. Podpořeny mohou být
oddíly nebo “odloučené” družiny (častý případ u venkovských středisek),
které vznikly v průběhu skautského roku 2014/2015 (tj. od září 2014) a
mají zadány členy do skautISu (nemusí být registrovaní v roce 2015, ale musí být fyzicky zadáni).

Na financování budou použity provozní dotace pro KRJ. Tím je zároveň vymezeno, na co může být podpora použita a na co nikoliv (viz dotační vyhláška kraje).

Za vyúčtování je zodpovědné středisko, pod které příslušný oddíl spadá.
Vyúčtování musí být v souladu s dotační vyhláškou kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově středisku, které zaručuje, že budou použity na požadovaný účel uvedený ve formuláři.

V případě dotazů se obracejte na kontaktní e-mail kraje: podatelna@junak-jmk.cz

Se stiskem levice,

Vít Rusňák – Virus
předseda KRJ